Loading...

Terms & Conditions

The full wording of the terms and conditions valid from 25.5.2018. This document can also be downloaded: Terms and Conditions

Úplné znění obchodních podmínek platné od 25.5.2018. Tento dokument je také ke stažení : Obchodní podmínky

 

 

TERMS AND CONDITIONS

 

trading company

E-SVIT.CZ, pp. O.

with its registered office at Lípová 511/15, Prague 2, postal code 120 00 identification number: 28379543

entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 137402

for the sale of goods through an online store located on the Internet

address www.esvit.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

E-SVIT.CZ, s. r. o.

se sídlem Lípová 511/15, Praha 2, PSČ 120 00

identifikační číslo: 28379543

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137402

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.esvit.cz

 

1.       Introduction

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. These business conditions (hereinafter referred to as "business conditions") of the business company E-SVIT.CZ, sro, with its registered office at Lípová 511/15, Prague 2, postal code 120 00, identification number: 28379543, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 137402 (hereinafter referred to as the “Seller”), in accordance with the provisions of Section 1751, Paragraph 1 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the “Civil Code”), regulate mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or on the basis of a purchase contract (hereinafter referred to as the “purchase contract”) concluded between the seller and another natural person (hereinafter referred to as the “buyer”) through the seller's online store. The internet shop is operated by the seller on a website located at the internet address www.esvit.cz (hereinafter referred to as the "website"), through the interface of the website (hereinafter referred to as the "web interface of the shop").

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti E-SVIT.CZ, s. r. o., se sídlem Lípová 511/15, Praha 2, PSČ 120 00, identifikační číslo: 28379543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137402 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.esvit.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. The business conditions do not apply to cases where the person who intends to purchase goods from the seller is a legal entity or a person who acts when ordering goods in the course of their business or in the course of their independent profession.

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Provisions deviating from the business conditions can be agreed in the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of the terms and conditions.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. The provisions of the business conditions are an integral part of the purchase contract. The purchase contract and business conditions are drawn up in the Czech language. The purchase contract can be concluded in the Czech language.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2.       USER ACCOUNT

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Based on the buyer's registration made on the website, the buyer can access its user interface. From its user interface, the buyer can order goods (hereinafter referred to as "user account"). The buyer can also order goods without registration directly from the web interface of the store.

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. When registering on the website and when ordering goods, the buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. The data provided by the buyer in the user account and when ordering goods are considered correct by the seller.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Access to the user account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. The buyer is not entitled to allow the use of the user account to third parties.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. The seller may cancel the user account, especially if the buyer does not use his user account for more than 365 days, or if the buyer violates its obligations under the purchase agreement (including business conditions).

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.       CONCLUSION OF THE PURCHASE AGREEMENT

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. All presentation of goods placed in the web interface of the store is of an informative nature and the seller is not obliged to enter into a purchase agreement regarding these goods. The provisions of § 1732 para. 2 of the Civil Code shall not apply.

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. The web interface of the store contains information about the goods, including the prices of individual goods. The prices of goods are listed including value added tax and all related fees, or related fees are listed with the price of goods. This is especially the statutory recycling fee. The prices of the goods remain valid as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the possibility of the seller to conclude a purchase contract under individually agreed conditions.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, případně jsou související poplatky uvedeny u ceny zboží. Jedná se zejména o zákonný recyklační poplatek. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. The web interface of the store also contains information on the costs associated with the packaging and delivery of goods. These costs cannot always be determined in advance, and if they are higher than indicated in the web interface, the buyer will be informed of the amount of these costs. The buyer has the right to withdraw from the purchase contract on the basis of disagreement with the increase in packaging and transport costs. The information on costs associated with the packaging and delivery of goods listed in the web interface of the store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto náklady nelze vždy stanovit předem, a pokud by byly vyšší, než je uvedeno ve webovém rozhraní, bude kupující informován o výši těchto nákladů. Kupující má právo na základě nesouhlasu se zvýšením nákladů na balení a dopravu od kupní smlouvy odstoupit. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. To order goods, the buyer fills in the order form in the web interface of the store. The order form contains in particular information about:

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. the ordered goods (the ordered goods are "inserted" by the buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the store),

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. the method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the ordered goods and

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. information on the costs associated with the delivery of goods (hereinafter collectively referred to as "order").

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data that the buyer has entered in the order, even with regard to the buyer's ability to detect and correct errors made when entering data into the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the "Complete order" button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. Immediately after receiving the order, the Seller will confirm this receipt to the Buyer by e-mail to the Buyer's e-mail address specified in the user interface or in the order (hereinafter referred to as the "Buyer's e-mail address").

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. The seller is always entitled, depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs, the need for production for the buyer) to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by telephone).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nutnost výroby pro kupujícího) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. The contractual relationship between the seller and the buyer arises from the delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the seller to the buyer by e-mail, to the buyer's e-mail address.

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. The buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the purchase contract. The costs incurred by the buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the buyer himself, and these costs do not differ from the basic rate.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       PRICE OF GOODS AND PAYMENT TERMS

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement, the buyer may pay the seller in the following ways:

 • on-line - payment gateway on the seller's website;
 • in cash at the seller's premises at the following addresses:
  • Malešická 16c, Prague 3;
 • in cash on delivery at the place specified by the buyer in the order;
 • cashless transfer to the seller's account No. 2600240656/2010, kept at Fio banka, a.s. (hereinafter referred to as the "Seller's Account");

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • on-line - platební bránou na webových stránkách prodávajícího;
 • v hotovosti v provozovnách prodávajícího na adresách:
   • Malešická 16c, Praha 3;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600240656/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Along with the purchase price, the buyer is obliged to pay the seller the costs associated with packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. The seller does not require from the buyer a deposit or other similar payment, except in cases where. This does not affect the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, kromě případů, kdy. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. In the case of payment in cash or in the case of payment on delivery, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within 7 days of concluding the purchase contract.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. The seller is entitled, especially in the event that the buyer does not provide additional confirmation of the order (Article 3.6), to demand payment of the full purchase price before sending the goods to the buyer. The provisions of § 2119 par. 1 of the Civil Code shall not apply.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined with each other.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. If this is customary in business relations or if so stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document - an invoice - to the buyer regarding payments made on the basis of the purchase contract. The seller is a payer of value added tax. The tax document - invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and will be sent in electronic form to the buyer's electronic address.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE AGREEMENT

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. The Buyer acknowledges that according to the provisions of § 1837 of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the purchase contract for the supply of goods, which was modified according to the wishes of the buyer or for him, , which has been irretrievably mixed with other goods after delivery, from the purchase contract for the supply of goods in a sealed package, which the consumer has removed from the packaging and cannot be returned for hygienic reasons, and from the purchase contract for the supply of audio or video recording or computer program original packaging.

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. If it is not a case referred to in Article 5.1 of the Terms and Conditions or another case where it is not possible to withdraw from the purchase contract, the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with § 1829 paragraph 1 of the Civil Code within fourteen (14 ) days from the receipt of the goods, and in the event that the subject of the purchase contract is several types of goods or delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery of goods. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within the period specified in the previous sentence. To withdraw from the purchase contract, the buyer can use the sample form provided by the seller, which forms an annex to the terms and conditions. Withdrawal from the purchase contract can be sent by the buyer to the address of the seller's office or to the seller's e-mail address esvit@esvit.cz.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího esvit@esvit.cz.

5.3. In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the purchase contract is canceled from the beginning. The goods must be returned to the seller within fourteen (14) days of withdrawal from the contract to the seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with the return of goods to the seller, even if the goods can not be returned due to its nature by regular mail.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. In the event of withdrawal from the contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the seller will return the funds received from the buyer within fourteen (14) days of withdrawal from the purchase contract by the buyer, in the same way as the seller received from the buyer. The seller is also entitled to return the performance provided by the buyer when returning the goods to the buyer or otherwise, if the buyer agrees and the buyer does not incur additional costs. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods or proves that he sent the goods to the entrepreneur.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. The buyer bears the costs of returning the goods to the seller.

 5.5.      Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

5.6. The seller is entitled to unilaterally set off the right to compensation for damage caused to the goods against the buyer's right to a refund of the purchase price.

5.6.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. In cases where the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with the provisions of § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, the seller is also entitled to withdraw from the purchase contract at any time until the goods are taken over by the buyer. In such a case, the seller will return the purchase price to the buyer without undue delay, non-cash to the account designated by the buyer.

5.7.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. If a gift is provided to the buyer together with the goods, the gift contract between the seller and the buyer is concluded with the untying condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract for such a gift ceases to be effective and the buyer is obliged to return it together with the goods to the seller. given a gift.

5.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. TRANSPORTATION AND DELIVERY OF GOODS

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. In the event that the mode of transport is contracted on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. If, according to the purchase contract, the seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different way than specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of goods, respectively. costs associated with another method of delivery.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the case of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the buyer does not have to take over the shipment from the carrier.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be governed by the special delivery conditions of the seller, if issued by the seller.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by the relevant generally binding regulations (especially the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code, and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended).

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. The seller responds to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time when the buyer took over the goods:

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. the goods have the characteristics agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, have the characteristics described by the seller or the manufacturer or which the buyer expected with regard to the nature of the goods and on the basis of their advertising,

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. the goods are fit for the purpose stated by the seller for their use or for which goods of this kind are usually used,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. the goods correspond in quality or design to the agreed sample or model, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. the goods are in the appropriate quantity, measure or weight; and

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. the goods comply with the requirements of legal regulations.

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. The provisions set out in Article 7.2 of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed, to wear and tear of the goods caused by its normal use, to used goods for a defect corresponding to the degree of use or wear the buyer, or if it follows from the nature of the goods.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. If the defect becomes apparent within six months of receipt, the goods are deemed to have been defective at the time of receipt.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. The rights arising from defective performance are exercised by the buyer with the seller at the address of his office, dispensing warehouse, in which the acceptance of a complaint is possible with regard to the range of goods sold, or at the registered office or place of business.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, výdejního skladu, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the seller's complaint procedure.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. 1 let. e) of the Civil Code.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. The out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract is the responsibility of the Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, internet address: http://www.coi.cz

8.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4. The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade licensing is performed within the scope of its competence by the relevant trade licensing office. The Office for Personal Data Protection supervises the area of ​​personal data protection. To a limited extent, the Czech Trade Inspection Authority also supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. PROTECTION OF PERSONAL DATA

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. The protection of personal data of a buyer who is a natural person is provided by Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data, as amended and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as "GDPR").

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

9.2. The controller of personal data pursuant to Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter: “GDPR”) is E-svit.cz s.r.o. IČ 28379543 ​​with its registered office in Prague 2, Lípová 511/15 (hereinafter: "administrator").

9.2.      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je E-svit.cz s.r.o. IČ 28379543 se sídlem Praha 2, Lípová 511/15 (dále jen: „správce“).

"9.2.1. The contact details of the administrator are

address: Prague 2, Lípová 511/15

email: esvit@esvit.cz

phone number: +420 773 977 937

9.2.1.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Praha 2, Lípová 511/15

email: esvit@esvit.cz

telefon: +420 773 977 937

9.3. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a specific identifier, such as name, identification number, location data, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of this natural person (hereinafter collectively referred to as "personal data").

9.3.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.4. The administrator did not appoint a data protection officer.

9.4.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.5. Sources and categories of personal data processed

9.5.      Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

9.5.1. The administrator processes the personal data that you have provided to him or the personal data that the administrator has obtained on the basis of the fulfillment of your order.

9.5.1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

9.5.2. The administrator processes your identification and contact data and the data necessary for the performance of the contract.

9.5.2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

9.6. Legal reason and purpose of personal data processing

9.6.      Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

9.6.1. The legal reason for processing personal data is

9.6.1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • performance of the contract between you and the administrator pursuant to Article 6, paragraph 1, letter b) GDPR,
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • the legitimate interest of the administrator in the provision of direct marketing (in particular for the sending of commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a) f) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a) a) GDPR in connection with § 7 paragraph 2 of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services in the event that no goods or services have been ordered.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

9.6.2. The purpose of processing personal data is

9.6.2.    Účelem zpracování osobních údajů je

 • settlement of your order and exercise of rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; when ordering, personal data are required, which are necessary for successful execution of the order (name and address, contact), provision of personal data is a necessary requirement for concluding and fulfilling the contract, without providing personal data it is not possible to conclude the contract or perform it,
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • sending business messages and doing other marketing activities.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

9.7. Buyer's rights

9.7.      Práva kupujícího

9.7.1. The buyer may request the correction of personal data, their deletion. The buyer can revoke the consent to send marketing emails, or grant it.

9.7.1.    Kupující může požadovat opravu osobních údajů, jejich vymazání. Kupující může odvolat souhlas se zasíláním marketingových emailů, případně jej udělit.

9.7.2. The Buyer may contact the Seller at the contact specified in Article 9.2.1.

9.7.2.    Kupující může kontaktovat prodávajícího na kontaktu uvedeném ve článku 9.2.1.

9.7.3. The seller will adjust the data immediately. He will delete the data if he no longer needs them to fulfill contractual or legal obligations or to protect the legitimate interests of the seller.

9.7.3.    Prodávající bezodkladně data upraví. Data smaže, pokud je již nepotřebuje pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.

9.7.4. Upon revocation of consent to the sending of marketing emails, the buyer's personal data will be removed from the lists for sending marketing emails.

9.7.4.    Při odvolání souhlasu se zasíláním marketingových emailů budou osobní údaje kupujícího vyřazeny ze seznamů pro zasílání marketingových emailů.

9.8. The buyer agrees to the processing of personal data by the seller, for the purposes of exercising the rights and obligations under the purchase agreement and for the purposes of maintaining a user account. Unless the buyer chooses another option, he agrees to the processing of personal data by the seller also for the purpose of sending information and business messages to the buyer. Consent to the processing of personal data in full according to this article is not a condition that would in itself make it impossible to conclude a purchase contract. The buyer may at any time cancel or confirm consent to the processing of personal data for the purpose of sending commercial communications.

9.8.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení může kupující kdykoliv zrušit či potvrdit.

9.9. The Buyer acknowledges that he is obliged to state his personal data (during registration, in his user account, when ordering from the web interface of the store) correctly and truthfully and that he is obliged to inform the Seller without undue delay of any change in his personal data.

9.9.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.10. The seller may authorize a third party to process the buyer's personal data as a processor. Apart from the persons transporting the goods, personal data will not be passed on to third parties by the seller without the prior consent of the buyer.

9.10.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.11. Personal data will be processed indefinitely. Personal data will be processed in electronic form in an automated manner or in printed form in a non-automated manner.

9.11.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.12. The buyer confirms that the personal data provided is accurate and that he was informed that this is a voluntary provision of personal data.

9.12.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.13. In the event that the buyer believes that the seller or processor (Article 9.5) performs the processing of his personal data, which is contrary to the protection of private and personal life of the buyer or contrary to law, especially if the personal data are inaccurate with respect to for the purpose of their processing, may:

9.13.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.13.1. Ask the seller or processor for an explanation;

9.13.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.13.2.request the seller or processor to remedy the situation thus created.

9.13.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.14. If the buyer requests information about the processing of his personal data, the seller is obliged to provide this information. The seller has the right to demand a reasonable payment for the provision of information according to the previous sentence, not exceeding the costs necessary for the provision of information.

9.14.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.15. The document "Principles of personal data processing" further specifies these conditions.

9.15.   Dokument „Zásady zpracování osobních údajů“ dále upřesňuje tyto podmínky.

10. SENDING COMMERCIAL MESSAGES AND STORING COOKIES

10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. The Buyer agrees to the sending of information related to the goods, services or business of the Seller to the electronic address of the Buyer and further agrees to the sending of commercial communications by the Seller to the electronic address of the Buyer. The buyer can revoke this consent at any time.

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může tento souhlas kdykoliv odvolat.

10.2. The buyer agrees to the storage of so-called cookies on his computer. If the buyer does not allow the storage of so-called cookies on his computer, it is possible that the website will not work properly. If it is possible to make a purchase on the website and fulfill the seller's obligations under the purchase contract without storing so-called cookies on the buyer's computer, the buyer may revoke the consent under the previous sentence at any time.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že kupující neumožní ukládat tzv. cookies na jeho počítač, je možné, že webové stránky nebudou fungovat správně. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DELIVERY

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1. It can be delivered to the Buyer to the e-mail address specified in his user account or specified by the Buyer in the order.

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. FINAL PROVISIONS

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. This does not affect the consumer's rights arising from generally binding legal regulations.

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. If any provision of the Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, the invalid provision will be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions. Changes and additions to the purchase contract or business conditions require a written form.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. The purchase contract, including business conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. The appendix to the business conditions is a sample form for withdrawal from the purchase contract.

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Seller's contact details: delivery address E-SVIT.CZ, s.r.o., Malešická16c, Prague 3, e-mail address esvit@esvit.cz, telephone +420 773 977 937.

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování E-SVIT.CZ, s.r.o., Malešická16c, Praha 3, adresa elektronické pošty esvit@esvit.cz, telefon +420 773 977 937.

 

 

In Prague on 01.08.2020

V Praze dne 01.08.2020